[us_separator size=”large”][us_separator size=”large”]

فایل های تمپلیت برای آماده کردن پاورپوینت ارائه ( به انتخاب خود می توانید از هر کدام از این تمپلیت ها استفاده کنید )

[us_separator size=”large”]
[us_btn label=”فایل تمپلیت فارسی ۱” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.dent13.com%2FIAO%2F%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584%2520%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%25BE%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AA%25201.pptx|||” align=”center”]
[us_btn label=”فایل تمپلیت فارسی ۲” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.dent13.com%2FIAO%2F%25D9%2581%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584%2520%25D8%25AA%25D9%2585%25D9%25BE%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AA%25202.pptx|||” align=”center”]
[us_btn label=”فایل تمپلیت انگلیسی” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.dent13.com%2FIAO%2FTemplate-IAO(1).pptx|||” align=”center”]
[us_separator size=”large” show_line=”1″ color=”custom” bdcolor=”#1a1a1a”][us_separator size=”large”]
[us_separator size=”large”]

نحوه آماده سازی محتوا برای سخنرانان سمپوزیوم

[us_separator size=”large”]

http://dl.dent13.com/IAO/%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7.mp4

[us_separator size=”large”][us_separator size=”large” show_line=”1″ line_width=”50″ color=”custom” bdcolor=”#1a1a1a”]
[us_separator size=”large”]

نحوه آماده سازی پوستر برای شرکت کنندگان در پنل ارائه پوستر

[us_separator size=”large”]

http://dl.dent13.com/IAO/%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1.mp4

[us_separator size=”large”][us_separator size=”large” show_line=”1″ line_width=”50″ color=”custom” bdcolor=”#1a1a1a”]
[us_separator size=”large”]

نحوه ارسال محتوا

[us_separator size=”large”]

http://dl.dent13.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7.mp4

[us_separator size=”large”][us_separator size=”large”][us_separator size=”large” show_line=”1″ color=”custom” bdcolor=”#1a1a1a”]
Scroll to Top
اسکرول به بالا